Expansie

Zoveel verhalen over teruggaan in de tijd. Terwijl we meestal leven in de toekomst. Diep in het heelal proberen te kijken op een plat vlak. Kleurvlakken dijen uit, nemen de ruimte over. Toch proberen het licht vast te leggen. De ene keer komt een enkele ster naar voren, de andere keer ontplooit zich een nevel.

Expansion. So many stories about going back in time. While we usually live in the future. Trying to look deep into the universe on a flat surface. Color areas expand, take over the space. Still trying to capture the light. Sometimes a single star emerges, other times a nebula unfolds.

Expansión. Tantas historias sobre retroceder en el tiempo. Mientras que por lo general vivimos en el futuro. Tratando de mirar profundamente en el universo en una superficie plana. Las áreas de color se expanden, se apoderan del espacio. Todavía tratando de capturar la luz. A veces emerge una sola estrella, otras veces se desarrolla una nebulosa.

Eisberg

Over rood, over het wegschilderen van vormen die desondanks blijven staan. Het proces van verandering en het waarom. De vrijheid in het denken krijgt de voorkeur boven het vastleggen van de verleidelijke harde lijn. El Greco maal Van Ruisdael keer Kirchner maal Presentie. “Uitgaand van en aansluitend bij de leefwereld en in voortdurende afstemming op de ander”. Geen methode maar een werkprincipe. Een vorm van zorg, ingehouden compulsieve zorgvuldigheid, praktisch relationeel. 

Iceberg

De la pintura y de la superación de la forma. Lo que queda de todos modos. Procesando el cambio y por qué. Libertad de pensamiento por encima de la línea dura seductora. Nombres cayendo más Presencia. “En constante atención al otro”. Más un principio que un método. Una cuestión de cuidado combinado con una moderación de cuidado compulsivo. Una práctica relacional.

Concerning painting and surpassing form. That which remains anyway. Processing change and why. Freedom of thought above the seductive hardline. Names dropping plus Presence. “In constant attention to the other”. More of a principle than a method. A matter of care combined with a moderation of compulsive carefulness. A relational practice.  

Mos en Paard

Twee uitgaven, nu op 29 december 2021, gepubliceerd. Two issues now published on December 29, 2021. Dos números ahora publicados el 29 de diciembre de 2021.

1.Mos in b – is een glossarium, een variatie op een logboek met poëzie, commentaren, lemma’s en tekeningen. Deels ontstaan in de periode 2020-2021. Het reflecteert over ideeën rondom urgente veranderingen in hedendaagse kunst en maatschappij en plaatst daar letterlijk en figuurlijk kanttekeningen bij. Er is in poëtische termen sprake van een nieuwe stedelijkheid en “een nieuw tijdsdomein”. Formaat 200×200 cm. Prijs € 31,50. Totaal 192 pag. ISBN 9789464482072

2.Het Gegeven Paard, het kalf, de zon en de vergisting – In dit poëtisch schrijven doet de verteller een uitnodiging aan de lezer: “ Roep het paard aan, het kalf komt ook, de zon verwekt alvast de hubris in het nieuwe knoopsgat van het culturele pact uit praktische getuigenis”. Formaat 155×155 cm. Prijs € 12,50. Totaal 28 pagina’s, ISBN 9789464481075

3.En een fotoboek Mos Mores, alleen voor verzamelaars en bryologen. Click op afbeelding voor scherpte/focus.

If you are interested in any of the above, leave a reply. I could research translations of specific texts.
Si está interesado en alguno de los anteriores, deje una respuesta. Podría investigar traducciones de textos específicos. Happy New Year ! Feliz Año Nuevo!

triplo

De eerste impressie, het eerste uitzetten van een wens. Partijen die tegen elkaar opgewassen zijn. Een kleurverdeling waarbij de meer prominente vormen de ander goed aanvullen, de klassieke pijpdroom, de stoel, de ombouw met interieur elementen. Het was niet genoeg. Het vroeg om de glazen stopfles waarin het schevenings pigment zat. Het was niet genoeg, het vroeg om een derde concentratie, een oudere tekening op karton van een kopje met een oor.

triple

The first impression, the first testing of a wish. Parties that can reinforce each other, respectful. A color distribution in which the more prominent shapes complement each other well, the classic pipe dream, the chair, the improvement with interior elements. It wasn’t enough. It asked for the glass jar containing the Scheveningen pigment. It wasn’t enough, it required a third concentration, an older drawing on cardboard of a cup with an ear.

triplicado

La primera impresión, la primera probando un deseo. Fortalecer partidos que puedan ser iguales entre sí. Una distribución cromática en la que las formas más destacadas se complementan bien, la clásica quimera, la silla, el aumento con elementos interiores. No fue suficiente. Pidió el frasco de vidrio que contenía el pigmento Scheveningen. No fue suficiente, requirió una tercera concentración, un dibujo más antiguo en cartón de una taza con una oreja.

Catalogus

Nu uit. Een selectie van schilderijen, installaties, publicaties tussen 1984 en 2021. De  catalogus biedt een overzichtelijk geheel van werken met titels en techniek.

Inclusief ter toelichting een drietal korte tekstfragmenten. Voor meer informatie: stuur een mail. Laat in dat geval een reactie achter, onderaan op deze pagina. Formaat catalogus is vierkant, 21x21cm, en geproduceerd als fotoboek met 30 pagina’s.

Z.t., 1998, 100×130 cm., olie/doek (voorblad catalogus)


Catalog, out now. A selection of paintings, installations and publications between 1984 and 2021. The catalog offers a well-arranged collection of works with titles and technique.

Includes three short text fragments for clarification. If one likes more information please send an email. In that case, leave a comment at the bottom of this page. Catalog format is square, 21×21 cm, and produced as a photo book; thirty pages.

Boord/Collar, 2021, 50×90, acryl/doek, (p.23, catalogus)


Catalogar, de publicación reciente. Una selección de pinturas, instalaciones y publicaciones entre 1984 y 2021. El catálogo ofrece una colección bien ordenada de obras con títulos y técnica.

Incluyendo como clarificación tres breves fragmentos de texto. Para obtener más información, envíe un correo electrónico. En ese caso, deje un comentario al final de esta página. El formato del catálogo es cuadrado, 21×21 cm, y se produce como un álbum de fotos con treinta paginas.

Mount Mallord

Over onderzoek naar de essentie van het Zwitserse landschap en dit omvormen tot een olfactorisch experiment. Dit leidde tot een geur samengesteld uit Meidoorn, Fluitenkruid, Jeneverbes, Rozemarijn, Lelie-van-dalen/Meiklok en Laurier. De geur, als parfum gedestilleerd, is met bijenwas tot een aromatisch ‘massief’ gemodelleerd. Aanleiding was een project van kunstinitiatief DeFKa Research voor een bijdrage aan de conferentie Traversing Topologies in Sarn, Luzern (april 2022). Als topos diende een ets van Turner voorstellende een afbeelding van de St.Gothard rond 1804.

About  the research for the essence of Swiss landscape and turning it into an olfactoric experiment. This leading to an odor composed of Hawthorn, Cow Parsley, Convallaria majalis, Juniperus, Eucalyptus, Rosemary, Laurel. The odor, distilled as a perfume like scent, has been sculpted with beeswax into an aromatic rock massif. The reason for this happen to be a project of artists initiative DeFKa Research ment as a contribution to the conference called Traversing Topologies, Sarn, Luzern 2022. An etching of Turner picturing Mount St.Gothard from around 1804 served as topos.

Sobre investigar la esencia del paisaje suizo y convertirlo en un experimento olfativo. Esto llevó a una fragancia compuesta de espino, perejil de vaca, baya de enebro, romero, lirio de los valles y laurel. La fragancia, destilada como un perfume, ha sido modelada con cera de abejas en un aromático “masivo”. La ocasión fue un proyecto de la iniciativa de arte DeFKa Research para una contribución a la conferencia Traversing Topologies en Sarn, Lucerna (abril de 2022). Un grabado de Turner que representa una representación de St. Gothard alrededor de 1804 sirvió como topos.

Invariant

Op tafel gesorteerd vielen de verschillen uiteraard nog meer op, maar liep hij de tafel rond, herschikkend de afstanden en de richting van de objecten, dan werd de eensgezindheid binnen het totaal steeds robuuster. 

In search of invariance

Erhart wanted to straighten something out. After a period of change there comes the time to mix again the individual with the personal. Along the beach he found a series of objects which seem to perform a unity. Any new arrangement that Erhart tried out, while running around his setup, gave differences in outlook but also made its unifying appearance ever more a specimen of simplicity. Supple and robust.

En busca de la invariancia

Erhart quería aclarar algo. Después de un período de cambio, llega el momento de volver a mezclar lo individual con lo personal. A lo largo de la playa encontró una serie de objetos que parecen realizar una unidad. Cualquier nuevo arreglo que Erhart probó, mientras corriando alrededor de su configuración, dio diferencias en la perspectiva, pero también hizo que su apariencia unificadora fuera cada vez más una muestra de simplicidad. Flexible y robusto.

Op papier

“Daar is het beekje, daar is het kanaal. Soms mis ik een steekje, soms ben ik banaal”.
Papier is geduldig, maar ik niet. Zo levert dat een aardige strijd op. Zijn we gelijkwaardig? De blauwen tegen de gelen.  Plus alle nevenstaande opties, bemiddelende tussenposities en transversale helicoptervleugelopstellingen.


Allí está el arroyo, está el canal. A veces me pierdo un punto, a veces soy banal ”.
Paper es paciente, pero yo no. Eso lo convierte en una bonita batalla. Somos iguales? El blues contra los amarillos. Además de todas las opciones adyacentes, mediando posiciones intermedias y configuraciones de alas de helicóptero transversales.

There is the brook, there is the canal. Sometimes I miss a stitch, sometimes I am banal ”.
Paper is patient, but I am not. That makes for a nice battle. Are we equal? The blues against the yellows. Plus all adjacent options, mediating intermediate positions and transverse helicopter wing setups

In Ampersand


Ik zei je nog iets, zei ik, ik schroefde er een nochtans tussen

Want de berserker is de prins der principieel geteste vesters

En reist tussen Ampersand en Beletselteken

De landen waar het goed toeven is gebleken

‘De Berserker’ (26 pagina’s, ISBN: 9789464187762) Prix: € 10,00

Raconte

Hoe iets vanzelf ontstaat. Opstaat, volgens een eigen volgorde en interne logica. En dan herzien. Omdat je daar zin in hebt. Wie is Jean Chartoum? Terni Lapilli.

Eerst de muziek dan de tekst dan een paar stippen dan verder volgens de boter-kaas-eieren aanpak dan de verschillen optellen drie keer. Daarna de afzonderlijke beoordeling en het eventuele vermaken.

Een verhaallijn laten zien worden. Procesmatige aanpak. Meer dan hoe, gaat het om de werking van het materiaal. Over de ervaring van de werking van het materiaal. Over het proces dat door de ervaring van de werking het materiaal verandert. Het materiaal dat leidend is en het proces stuurt door een ervaring teweeg te brengen die wil reageren op de werking. Het schilderij is begin en eind van het verhalen. Op dit moment. We gaan er straks weer lekker tegenaan & er overheen: de waarheid van de methode. Maak nieuw op deze ondergrond. 

How something arises by itself. Stands up, according to its own sequence and internal logic. And then revise. Because you feel like it. Who is Jean Chartoum?

First the music, then the text, then a few dots, then further tick tack according to the noughts and crosses approach, then add up the differences three times. Then the separate assessment and any make over.

Show a storyline becoming. Process-based approach. More than how it is about the workings of the material. About the experience of the operation of the material. About the process that changes the material through the experience of the operation. The material that is leading and guides the process by bringing about an experience that wants to respond to the action. The painting is the beginning and end of the story. We will soon go back to & re-cover it: the truth of the method. Make new on this surface.

Cómo surge algo por sí mismo. Se levanta, de acuerdo con su propia secuencia y lógica interna. Y luego revisar. Porque te apetece. ¿Quién es Jean Chartoum?

Primero la música, luego el texto, luego algunos puntos, luego más de acuerdo con el enfoque de tres en raya, luego sume las diferencias tres veces. Luego, la evaluación separada y darlo una paliza.

Mostrar el desarrollo de una historia. Enfoque basado en procesos. Más que cómo, se trata del funcionamiento del material. Sobre la experiencia del funcionamiento del material. Sobre el proceso que cambia el material a través de la experiencia de la operación. El material que guía y orienta el proceso al generar una experiencia que quiere dar respuesta a la operación. La pintura es el principio y el final de la historia. Pronto volveremos y lo superaremos: la verdad del método. Haz nuevo en esta superficie.