triplo

De eerste impressie, het eerste uitzetten van een wens. Partijen die tegen elkaar opgewassen zijn. Een kleurverdeling waarbij de meer prominente vormen de ander goed aanvullen, de klassieke pijpdroom, de stoel, de ombouw met interieur elementen. Het was niet genoeg. Het vroeg om de glazen stopfles waarin het schevenings pigment zat. Het was niet genoeg, het vroeg om een derde concentratie, een oudere tekening op karton van een kopje met een oor.

triple

The first impression, the first testing of a wish. Parties that can reinforce each other, respectful. A color distribution in which the more prominent shapes complement each other well, the classic pipe dream, the chair, the improvement with interior elements. It wasn’t enough. It asked for the glass jar containing the Scheveningen pigment. It wasn’t enough, it required a third concentration, an older drawing on cardboard of a cup with an ear.

triplicado

La primera impresión, la primera probando un deseo. Fortalecer partidos que puedan ser iguales entre sí. Una distribución cromática en la que las formas más destacadas se complementan bien, la clásica quimera, la silla, el aumento con elementos interiores. No fue suficiente. Pidió el frasco de vidrio que contenía el pigmento Scheveningen. No fue suficiente, requirió una tercera concentración, un dibujo más antiguo en cartón de una taza con una oreja.

Catalogus

Nu uit. Een selectie van schilderijen, installaties, publicaties tussen 1984 en 2021. De  catalogus biedt een overzichtelijk geheel van werken met titels en techniek.

Inclusief ter toelichting een drietal korte tekstfragmenten. Voor meer informatie: stuur een mail. Laat in dat geval een reactie achter, onderaan op deze pagina. Formaat catalogus is vierkant, 21x21cm, en geproduceerd als fotoboek met 30 pagina’s.

Z.t., 1998, 100×130 cm., olie/doek (voorblad catalogus)


Catalog, out now. A selection of paintings, installations and publications between 1984 and 2021. The catalog offers a well-arranged collection of works with titles and technique.

Includes three short text fragments for clarification. If one likes more information please send an email. In that case, leave a comment at the bottom of this page. Catalog format is square, 21×21 cm, and produced as a photo book; thirty pages.

Boord/Collar, 2021, 50×90, acryl/doek, (p.23, catalogus)


Catalogar, de publicación reciente. Una selección de pinturas, instalaciones y publicaciones entre 1984 y 2021. El catálogo ofrece una colección bien ordenada de obras con títulos y técnica.

Incluyendo como clarificación tres breves fragmentos de texto. Para obtener más información, envíe un correo electrónico. En ese caso, deje un comentario al final de esta página. El formato del catálogo es cuadrado, 21×21 cm, y se produce como un álbum de fotos con treinta paginas.

Mount Mallord

Over onderzoek naar de essentie van het Zwitserse landschap en dit omvormen tot een olfactorisch experiment. Dit leidde tot een geur samengesteld uit Meidoorn, Fluitenkruid, Jeneverbes, Rozemarijn, Lelie-van-dalen/Meiklok en Laurier. De geur, als parfum gedestilleerd, is met bijenwas tot een aromatisch ‘massief’ gemodelleerd. Aanleiding was een project van kunstinitiatief DeFKa Research voor een bijdrage aan de conferentie Traversing Topologies in Sarn, Luzern (april 2022). Als topos diende een ets van Turner voorstellende een afbeelding van de St.Gothard rond 1804.

About  the research for the essence of Swiss landscape and turning it into an olfactoric experiment. This leading to an odor composed of Hawthorn, Cow Parsley, Convallaria majalis, Juniperus, Eucalyptus, Rosemary, Laurel. The odor, distilled as a perfume like scent, has been sculpted with beeswax into an aromatic rock massif. The reason for this happen to be a project of artists initiative DeFKa Research ment as a contribution to the conference called Traversing Topologies, Sarn, Luzern 2022. An etching of Turner picturing Mount St.Gothard from around 1804 served as topos.

Sobre investigar la esencia del paisaje suizo y convertirlo en un experimento olfativo. Esto llevó a una fragancia compuesta de espino, perejil de vaca, baya de enebro, romero, lirio de los valles y laurel. La fragancia, destilada como un perfume, ha sido modelada con cera de abejas en un aromático “masivo”. La ocasión fue un proyecto de la iniciativa de arte DeFKa Research para una contribución a la conferencia Traversing Topologies en Sarn, Lucerna (abril de 2022). Un grabado de Turner que representa una representación de St. Gothard alrededor de 1804 sirvió como topos.

Invariant

Op tafel gesorteerd vielen de verschillen uiteraard nog meer op, maar liep hij de tafel rond, herschikkend de afstanden en de richting van de objecten, dan werd de eensgezindheid binnen het totaal steeds robuuster. 

In search of invariance

Erhart wanted to straighten something out. After a period of change there comes the time to mix again the individual with the personal. Along the beach he found a series of objects which seem to perform a unity. Any new arrangement that Erhart tried out, while running around his setup, gave differences in outlook but also made its unifying appearance ever more a specimen of simplicity. Supple and robust.

En busca de la invariancia

Erhart quería aclarar algo. Después de un período de cambio, llega el momento de volver a mezclar lo individual con lo personal. A lo largo de la playa encontró una serie de objetos que parecen realizar una unidad. Cualquier nuevo arreglo que Erhart probó, mientras corriando alrededor de su configuración, dio diferencias en la perspectiva, pero también hizo que su apariencia unificadora fuera cada vez más una muestra de simplicidad. Flexible y robusto.

Op papier

“Daar is het beekje, daar is het kanaal. Soms mis ik een steekje, soms ben ik banaal”.
Papier is geduldig, maar ik niet. Zo levert dat een aardige strijd op. Zijn we gelijkwaardig? De blauwen tegen de gelen.  Plus alle nevenstaande opties, bemiddelende tussenposities en transversale helicoptervleugelopstellingen.


Allí está el arroyo, está el canal. A veces me pierdo un punto, a veces soy banal ”.
Paper es paciente, pero yo no. Eso lo convierte en una bonita batalla. Somos iguales? El blues contra los amarillos. Además de todas las opciones adyacentes, mediando posiciones intermedias y configuraciones de alas de helicóptero transversales.

There is the brook, there is the canal. Sometimes I miss a stitch, sometimes I am banal ”.
Paper is patient, but I am not. That makes for a nice battle. Are we equal? The blues against the yellows. Plus all adjacent options, mediating intermediate positions and transverse helicopter wing setups

In Ampersand


Ik zei je nog iets, zei ik, ik schroefde er een nochtans tussen

Want de berserker is de prins der principieel geteste vesters

En reist tussen Ampersand en Beletselteken

De landen waar het goed toeven is gebleken

‘De Berserker’ (26 pagina’s, ISBN: 9789464187762) Prix: € 10,00

Raconte

Hoe iets vanzelf ontstaat. Opstaat, volgens een eigen volgorde en interne logica. En dan herzien. Omdat je daar zin in hebt. Wie is Jean Chartoum? Terni Lapilli.

Eerst de muziek dan de tekst dan een paar stippen dan verder volgens de boter-kaas-eieren aanpak dan de verschillen optellen drie keer. Daarna de afzonderlijke beoordeling en het eventuele vermaken.

Een verhaallijn laten zien worden. Procesmatige aanpak. Meer dan hoe, gaat het om de werking van het materiaal. Over de ervaring van de werking van het materiaal. Over het proces dat door de ervaring van de werking het materiaal verandert. Het materiaal dat leidend is en het proces stuurt door een ervaring teweeg te brengen die wil reageren op de werking. Het schilderij is begin en eind van het verhalen. Op dit moment. We gaan er straks weer lekker tegenaan & er overheen: de waarheid van de methode. Maak nieuw op deze ondergrond. 

How something arises by itself. Stands up, according to its own sequence and internal logic. And then revise. Because you feel like it. Who is Jean Chartoum?

First the music, then the text, then a few dots, then further tick tack according to the noughts and crosses approach, then add up the differences three times. Then the separate assessment and any make over.

Show a storyline becoming. Process-based approach. More than how it is about the workings of the material. About the experience of the operation of the material. About the process that changes the material through the experience of the operation. The material that is leading and guides the process by bringing about an experience that wants to respond to the action. The painting is the beginning and end of the story. We will soon go back to & re-cover it: the truth of the method. Make new on this surface.

Cómo surge algo por sí mismo. Se levanta, de acuerdo con su propia secuencia y lógica interna. Y luego revisar. Porque te apetece. ¿Quién es Jean Chartoum?

Primero la música, luego el texto, luego algunos puntos, luego más de acuerdo con el enfoque de tres en raya, luego sume las diferencias tres veces. Luego, la evaluación separada y darlo una paliza.

Mostrar el desarrollo de una historia. Enfoque basado en procesos. Más que cómo, se trata del funcionamiento del material. Sobre la experiencia del funcionamiento del material. Sobre el proceso que cambia el material a través de la experiencia de la operación. El material que guía y orienta el proceso al generar una experiencia que quiere dar respuesta a la operación. La pintura es el principio y el final de la historia. Pronto volveremos y lo superaremos: la verdad del método. Haz nuevo en esta superficie.

OHHO: Caveat

Er is een dak boven je hoofd. Een soort caret, als een ‘let-op’ teken. Toch valt mee hoe genereus de ene vorm zich door de ander laat ontfermen. Het lezen van o en h leidt tot verdubbeling van vermoedens die duiden op een materiële ervaring. Het materialisme van de ademhaling. Sleutel tot doorlating. Het verdraaien van feiten maakt ze niet onwaar, wel de manier waarop. Keer weerom.

There is a roof. A kind of caret, like a  ‘watch this now’ sign. Yet it is not too bad how generously one form allows itself to be taken by the other. Reading o and h leads to a doubling of suspicions that indicate a material experience. The materialism of the breath. Key to transmission. The distortion of facts does not make them untrue, but the way in which it is done. Turn back.

Hay un techo sobre tu cabeza. Una especie de acento enfático, como una señal de “cuidado”. Sin embargo, no es tan malo la generosidad con que una forma se deja tomar por la otra. Leer o y h conduce a duplicar las presunciones que indican una experiencia material. El materialismo de la respiración. Clave de transmisión. La distorsión de los hechos no los hace falsos, sino la forma en que se hace. Da la vuelta.

Streng spel

Van boven naar beneden. Van horizon naar verticale groei. En alles wat daaromheen zich slingert. Een streng bedrijf, een spel van buiten naar binnen, van ik naar eenheid. Waar zich precies de splitsing bevindt is in de perceptie een vraag naar het verschil tussen proces  en doel, tussen de figuur en het veld. Verbuigingen in een visuele morfologie.

From top to bottom. From horizon to vertical growth. And everything that winds around it. A strict enterprise, a game from the outside in, from I to unity. Where exactly the split is located is a question in perception about the difference between process and purpose, between the figure and the field. Inflections in a visual morphology.

De arriba a abajo. Del horizonte al crecimiento vertical. Y todo lo que lo rodea. Una empresa estricta, un juego de afuera hacia adentro, de Yo a la Unidad. Dónde se ubica exactamente la división es una cuestión de percepción sobre la diferencia entre proceso y meta, entre la figura y el campo. Inflexiones en una morfología visual.

Ocean

Het atelier moet opgeruimd, er moet geselecteerd, er moet een catalogus komen. Het gevoel van verbondenheid dijt uit. Het bestrijkt een gebied van geestgrond tot kleibodem. Er ontstaan objectieve omzettingen. Daarboven strekt zich een limiet omberrijk geregistreerd.

The studio must be organized, there must be a selection, there is a catalogue coming up. The feeling of being connected is getting oceanic. It covers an area from a peaty and sandy denomination to clay soil. Objective conversions arise. Above that, an extending umberrich pigmented limit is discernible.

El estudio debe organizado, debe haber una selección y debe producir un catálogo. El sentimiento de conexión crece. Cubre un área desde suelo arenoso y turbio hasta suelo arcilloso. Surgen conversiones objetivas. Por encima de eso se extiende un límite pigmentado de color ámbar.