In Ampersand


Ik zei je nog iets, zei ik, ik schroefde er een nochtans tussen

Want de berserker is de prins der principieel geteste vesters

En reist tussen Ampersand en Beletselteken

De landen waar het goed toeven is gebleken

‘De Berserker’ (26 pagina’s, ISBN: 9789464187762) Prix: € 10,00

Raconte

Hoe iets vanzelf ontstaat. Opstaat, volgens een eigen volgorde en interne logica. En dan herzien. Omdat je daar zin in hebt. Wie is Jean Chartoum? Terni Lapilli.

Eerst de muziek dan de tekst dan een paar stippen dan verder volgens de boter-kaas-eieren aanpak dan de verschillen optellen drie keer. Daarna de afzonderlijke beoordeling en het eventuele vermaken.

Een verhaallijn laten zien worden. Procesmatige aanpak. Meer dan hoe, gaat het om de werking van het materiaal. Over de ervaring van de werking van het materiaal. Over het proces dat door de ervaring van de werking het materiaal verandert. Het materiaal dat leidend is en het proces stuurt door een ervaring teweeg te brengen die wil reageren op de werking. Het schilderij is begin en eind van het verhalen. Op dit moment. We gaan er straks weer lekker tegenaan & er overheen: de waarheid van de methode. Maak nieuw op deze ondergrond. 

How something arises by itself. Stands up, according to its own sequence and internal logic. And then revise. Because you feel like it. Who is Jean Chartoum?

First the music, then the text, then a few dots, then further tick tack according to the noughts and crosses approach, then add up the differences three times. Then the separate assessment and any make over.

Show a storyline becoming. Process-based approach. More than how it is about the workings of the material. About the experience of the operation of the material. About the process that changes the material through the experience of the operation. The material that is leading and guides the process by bringing about an experience that wants to respond to the action. The painting is the beginning and end of the story. We will soon go back to & re-cover it: the truth of the method. Make new on this surface.

Cómo surge algo por sí mismo. Se levanta, de acuerdo con su propia secuencia y lógica interna. Y luego revisar. Porque te apetece. ¿Quién es Jean Chartoum?

Primero la música, luego el texto, luego algunos puntos, luego más de acuerdo con el enfoque de tres en raya, luego sume las diferencias tres veces. Luego, la evaluación separada y darlo una paliza.

Mostrar el desarrollo de una historia. Enfoque basado en procesos. Más que cómo, se trata del funcionamiento del material. Sobre la experiencia del funcionamiento del material. Sobre el proceso que cambia el material a través de la experiencia de la operación. El material que guía y orienta el proceso al generar una experiencia que quiere dar respuesta a la operación. La pintura es el principio y el final de la historia. Pronto volveremos y lo superaremos: la verdad del método. Haz nuevo en esta superficie.

OHHO: Caveat

Er is een dak boven je hoofd. Een soort caret, als een ‘let-op’ teken. Toch valt mee hoe genereus de ene vorm zich door de ander laat ontfermen. Het lezen van o en h leidt tot verdubbeling van vermoedens die duiden op een materiële ervaring. Het materialisme van de ademhaling. Sleutel tot doorlating. Het verdraaien van feiten maakt ze niet onwaar, wel de manier waarop. Keer weerom.

There is a roof. A kind of caret, like a  ‘watch this now’ sign. Yet it is not too bad how generously one form allows itself to be taken by the other. Reading o and h leads to a doubling of suspicions that indicate a material experience. The materialism of the breath. Key to transmission. The distortion of facts does not make them untrue, but the way in which it is done. Turn back.

Hay un techo sobre tu cabeza. Una especie de acento enfático, como una señal de “cuidado”. Sin embargo, no es tan malo la generosidad con que una forma se deja tomar por la otra. Leer o y h conduce a duplicar las presunciones que indican una experiencia material. El materialismo de la respiración. Clave de transmisión. La distorsión de los hechos no los hace falsos, sino la forma en que se hace. Da la vuelta.

Streng spel

Van boven naar beneden. Van horizon naar verticale groei. En alles wat daaromheen zich slingert. Een streng bedrijf, een spel van buiten naar binnen, van ik naar eenheid. Waar zich precies de splitsing bevindt is in de perceptie een vraag naar het verschil tussen proces  en doel, tussen de figuur en het veld. Verbuigingen in een visuele morfologie.

From top to bottom. From horizon to vertical growth. And everything that winds around it. A strict enterprise, a game from the outside in, from I to unity. Where exactly the split is located is a question in perception about the difference between process and purpose, between the figure and the field. Inflections in a visual morphology.

De arriba a abajo. Del horizonte al crecimiento vertical. Y todo lo que lo rodea. Una empresa estricta, un juego de afuera hacia adentro, de Yo a la Unidad. Dónde se ubica exactamente la división es una cuestión de percepción sobre la diferencia entre proceso y meta, entre la figura y el campo. Inflexiones en una morfología visual.

Ocean

Het atelier moet opgeruimd, er moet geselecteerd, er moet een catalogus komen. Het gevoel van verbondenheid dijt uit. Het bestrijkt een gebied van geestgrond tot kleibodem. Er ontstaan objectieve omzettingen. Daarboven strekt zich een limiet omberrijk geregistreerd.

The studio must be organized, there must be a selection, there is a catalogue coming up. The feeling of being connected is getting oceanic. It covers an area from a peaty and sandy denomination to clay soil. Objective conversions arise. Above that, an extending umberrich pigmented limit is discernible.

El estudio debe organizado, debe haber una selección y debe producir un catálogo. El sentimiento de conexión crece. Cubre un área desde suelo arenoso y turbio hasta suelo arcilloso. Surgen conversiones objetivas. Por encima de eso se extiende un límite pigmentado de color ámbar.

Op maat

De opmars van het terugkerend perspectief – enigmatisch ensemble – een knipoog. Een samengestelde herinnering:


C5C37520-9D75-470C-B72E-3B7803F717F7

The upbeat of a recurring perspective – enigmatic ensemble – a wink. An opening into the future acknowledging each others meaning. 

El avance de la perspectiva recurrente – conjunto enigmático – un guiño. Una apertura al futuro reconociendo el significado de cada uno. 

Le prélude à la perspective récurrente – ensemble énigmatique – un clin d’oeil

Souvenir van een ontmoeting. Een samengestelde herinnering, om het geheim als gebeurtenis in ere te kunnen bergen. Er is een uitgeklede en een aanverwante variant. Het bevat een verwijzing naar verleden, er is een opening naar toekomst in de zin van elkaars betekenis.

 

 

 

Open lucht

Vogels en wolken zorgen voor dynamiek in het luchtruim. Ook in het platte vlak. Maar de zon is onontbeerlijk, buiten werkend, naast regelmaat van regen.  Kleurschakeringen duwen elkaar testend, stemmig experimenteel, en coördineren samen.

Birds and clouds provide a dynamic in airspace as well as in a twodimensional plane. But the sun is indispensable, working outside, next to the rule of rain. Color shades push each other testing, moody experimentally, and coordinate together.

Las aves y las nubes proporcionan dinamismo en el espacio aéreo. También en el plano bidimensional. Pero el sol es indispensable, trabajando afuera, además de la lluvia regular. Los tonos de color se prueban entre sí, temperamental experimentalmente, y se coordinan juntos.

 

 

Al aire libre, la luz se ilumina, dando a las formas una nueva identidad. Al igual que comer y beber vino tiene una dimensión extra gracias a mas oxígeno que captura y fertiliza un proceso vivo. Compromiso prismático.

In de open lucht verheldert de lichtval, geven vormen een nieuwe identiteit. Zoals eten en wijndrinken een extra dimensie krijgen, door meer zuurstof dat een levendig proces buitmaakt, bevrucht. Prismatisch engagement.

En plein air lightfall illuminates, giving new identities to form. Like eating and drinking wine is getting an extra dimension thanks to more oxygen which captures, fertilizes a lively process. Prismatic engagement.

 

 

Mundaan, het boek

 

Mundaan, protagonist.

Dit boek verbergt zich niet langer, een prachtige bundel geromannextiveerde poëzie. Koop dit boek! € 17,00

– 153 pagina’s, ISBN: 9789464054811, is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop bij https://www.bol.com/nl/b/brave-new-books/8892641/. Maar bij voorkeur via je eigen boekhandel !!! Formaat: 155x155x13, exclusief verpakking, zou in elke brievenbus moeten passen. Mundaan, protagonist, is de complete textuele versie van Ohhdrd en Mundane.

This book is no longer hiding, a beautiful bundle of romannextivated poetry. Buy this book! € 17.00 (Dutch text)

Este libro ya no se esconde, un hermoso paquete de poesía romannextivada. ¡Compre este libro! € 17.00 (texto en holandés)

Dubbele binding

7C6A31CE-6B71-4E01-B977-806285AA9B21

Verschillende informaties ontvangen en tegengestelde ordes aan elkaar koppelen. Een paradoxale gewenning. Maar schilderijen omdraaien en op de kop zetten? Wel aanschuiven.

De vrije en schetsmatige ruimte die eigen is aan poëzie en humor in woord en beeld geeft een indruk van een dialectische verhouding richting een historisch proces dat waarheid gaat bezien als een continue onaf spel in wording.

Dat wat er bovenop ligt blijkt van onderop licht te geven.

B514BC00-DA8F-4EC0-B73B-A12420BE1644

Doble vínculo

Reciba información diferente y enlace órdenes opuestas. Una paradójica habituación. ¿Pero dar vuelta las pinturas y ponerlas al revés? Toma asiento.

El espacio libre e incompleto que es característico de la poesía y el humor en palabras e imágenes da la impresión de una relación dialéctica con un proceso histórico que verá la verdad como un desarrollo continuo e inacabado.

Lo que está arriba parece iluminarse desde abajo.

Double bind

Recive different information and link opposite orders. A paradoxical habituation. But turning paintings around and turning them upside down? Take a seat.

The free and sketchy space that is characteristic of poetry and humor in words and images gives an impression of a dialectical relationship to a historical process that will view truth as a continuous unfinished development.

What looks to be on top appears to illuminate from below.

 

 

Ohhdrd

We lopen door het atelier en keuren de stoffen. Het komt ons toe. Ik ben de leerling, het materiaal is present.

We walk through the studio and inspect the fabrics. It belongs to us. I am the student, the material is present.

Caminamos por el estudio e inspeccionamos las telas. Nos pertenece a nosotros. Soy el estudiante, el material está presente.

 

…het verleden trouwens was in het verleden toch al zo veranderd…

…the past, by the way, had already changed so much in the past…

…el pasado, por cierto, ya había cambiado tanto en el pasado…

(Isbn 2007000000717)