Rose-en-place

De structuur van wolken onderzoeken en opzij zetten. De inspirerende klassieke tegenwoordigheid van oceaniden nimpfen en hun samenhang ontdekken en relativeren. Het uitvissen van de veranderende invloed van kleuroppervlak en de ervaring van haar verschijnen ‘negeren’. Uiteindelijk werken aan het maken van een schilderij met een specifiek formaat en ondergrond. Kunst om de kunst, kan het antwoord zijn.

Dezer dagen, een “Dank T.S. dat je me herinnerde aan het toepasselijk gebruik van een persoonlijke ‘mythologie’. Gewend om te praten over concept en theorie, vergat ik bijna voor even de rechtmatige, huidige, behoefte aan mythische verklaringen en de goede winst van morele zin. Hierbij laat ik, zoals eerder verteld, deze voorafgaande proeven zien ‘over roos’.”

 

 

Explora la estructura de las nubes y déjalas a un lado. Descubra y ponga en perspectiva la inspiradora presencia clásica de los océaniden nimpfen y su cohesión. Investigar la influencia cambiante de la superficie del color y ‘ignorar’ la experiencia de su apariencia. Eventualmente trabaje en hacer una pintura con un tamaño y fondo específicos. Arte por arte, la respuesta puede ser.

En estos días, un “Gracias T.S. que me recordó el uso apropiado de una ‘mitología’ personal. Acostumbrado a hablar de conceptos y teoría, casi olvido por un momento la necesidad legítima, actual, de explicaciones míticas y el buen aprovechamiento del sentido moral. Por la presente muestro, como se mencionó anteriormente, estas pruebas preliminares ‘pla rosa’.”

 

 

Doing research into the structure of clouds and put it aside. Discovering the inspiring classic presence of nymphic, oceanidic, coherence and put it into perspective. Investigating the changing influence of colour appearance and ‘neglect’ this experience. Practicing ultimately making a painting of certain size and texture. Art for Art’s sake, could be the answer.

This week, a “Thank you T.S. for reminding me of the apt use of a personal ‘mythology’. Customed to talk about concept and theory, I nearly forgot for just a while the current, rightful, need of mythical support and the good fortune of a moral comment. To show preliminary sketches as told you before, herewith these ‘about rose’.”

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s