Raconte

Hoe iets vanzelf ontstaat. Opstaat, volgens een eigen volgorde en interne logica. En dan herzien. Omdat je daar zin in hebt. Wie is Jean Chartoum? Terni Lapilli.

Eerst de muziek dan de tekst dan een paar stippen dan verder volgens de boter-kaas-eieren aanpak dan de verschillen optellen drie keer. Daarna de afzonderlijke beoordeling en het eventuele vermaken.

Een verhaallijn laten zien worden. Procesmatige aanpak. Meer dan hoe, gaat het om de werking van het materiaal. Over de ervaring van de werking van het materiaal. Over het proces dat door de ervaring van de werking het materiaal verandert. Het materiaal dat leidend is en het proces stuurt door een ervaring teweeg te brengen die wil reageren op de werking. Het schilderij is begin en eind van het verhalen. Op dit moment. We gaan er straks weer lekker tegenaan & er overheen: de waarheid van de methode. Maak nieuw op deze ondergrond. 

How something arises by itself. Stands up, according to its own sequence and internal logic. And then revise. Because you feel like it. Who is Jean Chartoum?

First the music, then the text, then a few dots, then further tick tack according to the noughts and crosses approach, then add up the differences three times. Then the separate assessment and any make over.

Show a storyline becoming. Process-based approach. More than how it is about the workings of the material. About the experience of the operation of the material. About the process that changes the material through the experience of the operation. The material that is leading and guides the process by bringing about an experience that wants to respond to the action. The painting is the beginning and end of the story. We will soon go back to & re-cover it: the truth of the method. Make new on this surface.

Cómo surge algo por sí mismo. Se levanta, de acuerdo con su propia secuencia y lógica interna. Y luego revisar. Porque te apetece. ¿Quién es Jean Chartoum?

Primero la música, luego el texto, luego algunos puntos, luego más de acuerdo con el enfoque de tres en raya, luego sume las diferencias tres veces. Luego, la evaluación separada y darlo una paliza.

Mostrar el desarrollo de una historia. Enfoque basado en procesos. Más que cómo, se trata del funcionamiento del material. Sobre la experiencia del funcionamiento del material. Sobre el proceso que cambia el material a través de la experiencia de la operación. El material que guía y orienta el proceso al generar una experiencia que quiere dar respuesta a la operación. La pintura es el principio y el final de la historia. Pronto volveremos y lo superaremos: la verdad del método. Haz nuevo en esta superficie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s